શું તમે જાણો છો કે આ રેસ્ટરૉમાં રોબોટ પાસે ફૂડ ડિલીવરી કરે છે ??

લેક્સામાં ફેસ રેકગ્નેશનનું ફિચર છે. પહેલી વખત રેસ્ટરૉ જવા પર અહીં તમારી તસવીર નામની સાથે કેપ્ચર…