ગુજરાત ની R.T.O.ઓ માં થશે હવે લાઇસન્સ મેળવવા અઘરા અને થવું પડશે,કપરા ચઢાણમાંથી પસાર।

હવે આરટીઓ કચેરીમાં ટુવ્હીલર સહિતના ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ મેળવવુ હશે તો ઇનોવેટિવ ડ્રાઇવીંગ ટેસ્ટીંગ સિસ્ટમમાં પાસ થવુ…