શું તમે જાણો છો? કેમ ભારતીય પોતાનો દેશ છોડી દેવા માંગે છે- જાણો અહીં।..

ભારતનું યુવા ધન વિદેશોમાં કાયમ માટે પલાયન કરી રહ્યું છે. યુવાનોને ભારતમાં પોતાનું ભવિષ્ય દેખાતું નથી.…